మా పసలపూడి కథలు [Ma Pasalapudi Kadhalu] Vamsi

ISBN:

Published:

Hardcover


Description

మా పసలపూడి కథలు [Ma Pasalapudi Kadhalu]  by  Vamsi

మా పసలపూడి కథలు [Ma Pasalapudi Kadhalu] by Vamsi
| Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | | ISBN: | 7.74 Mb

ఇందులో మొతతము 72 కథలుననాయి. వరుసగా అవి.1.శరీశరీశరీ పూసపాటి రాజావారు2.రామభదరం చాలా మంఛోడు3.వాళళ బంధం4.కోరిరావులుగారి బసకండకటర5.జకకం వీరనన6.డా.గుంటూరుశాసతరి7.మృతయువు అకకడుంది8.దారుణం కదా!9.దేవాంగుల మణి10.నలలమిలలి పెదభామిరెడడిగారి తీరపు11.మలబార కాఫీMoreఇందులో మొత్తము 72 కథలున్నాయి. వరుసగా అవి.1.శ్రీశ్రీశ్రీ పూసపాటి రాజావారు2.రామభద్రం చాలా మంఛోడు3.వాళ్ళ బంధం4.కోరిరావులుగారి బస్‍కండక్టర్5.జక్కం వీరన్న6.డా.గుంటూరుశాస్త్రి7.మృత్యువు అక్కడుంది8.దారుణం కదా!9.దేవాంగుల మణి10.నల్లమిల్లి పెదభామిరెడ్డిగారి తీర్పు11.మలబార్ కాఫీ హోటల్12తామరపల్లి సత్యంగారి తమ్ముడు రామం13.అసలు కథ14.రామశేషారెడ్డిగారి ఇంద్రభవనం15.కోరిక,16.ఉంచుకున్న మనిషి17.గుత్తినాగేశ్వరరావు భళే అదృష్టవంతుడు18.గొల్లపాలెం గురువుగారు19.భద్రాచలం యాత్ర-వాళ్లక్క కథ20.బళ్ళనారాయణరెడ్డి21.ఎర్రనూకరాజుగారి జంక్షన్22.పిచ్చివీర్రాజు23.పాముల నాగేశ్వరరావు24.మునగచెట్టు25.ఆరని పొయ్యి26.నవూతూ వెళ్ళిపోయిందా మనిషి27.బసివేశ్వరుడి గుడిమీద బూతుబొమ్మలు28.బలంతగ్గింది మరి29సత్యాన్ని పలికే స్వరాజ్యరెడ్డిగారు30.మేరీ కమల31.తూర్పుపేటలో పుత్రయ్య32.బురకమ్మ కర్రీరెడ్డి33.పోతంశెట్తి గనిరాజుగారు34.అల్లుడు మావగిత్తలు35.కుమ్మరి కోటయ్య36.వెలగలగోపాలంగారి చిట్టిరెడ్డి37.దూళ్ళ బుల్లియ్య38.సుక్యది-రామచంద్రపురం39.నల్లుంకి తూము40.ఇది కలిదిండి రాజుగారి కథ41.నాగభూషణం గారి సీత42.తెలుకుల రవణ43.మున్సబుగారూ గుర్రబ్బండి44.అచ్యుతానిది అమృతహస్తం45.గవళ్ళ అబ్బులు గాడి అల్లుడి చావు46.గాలిమేడ47.సాయం48.పాస్టర్ ఏసుపాదం49.చంటమ్మ సంపాదన50.కుమారి మావూరొచ్చింది.51.అమ్మాజీ జాతకం52.నల్లమిల్లిసుబ్బారెడ్డి కథ53.గొల్లభామరేవు54.పిచ్చికల్లంకలో రవణరాజు55.వాస్తు గవరాజు56.మండసోమిరెడ్డి సమాధి57.గుడ్డోడు58.తూరుపోళ్ళు59.మేట్టారు సుబ్బారావు60.హోటల్ రాజు కథ61.మాచెల్లాయత్తమ్మ మొగుడు62.పొట్టిసూరయమ్మ63.బ్రాహ్మాణరెడ్దిగారి తమ్ముడు సుబ్బారెడ్దిగారు64.మాణుక్యం మళ్ళీ కనిపించలేదు65.దత్తుడుగారల్లుడు తమ్మిరెడ్డి66.ప్రేమించింది ఎందుకంటే67.చంటి నాన్నగారి కళ్ళు మనకెలాగొస్తాయి68.సినిమా షూటింగోళ్లొచ్చారు69.చెట్టెమ్మ కాసే చేపలపులుసు70.దీపాలవేళ దాటేకా వెళ్ళిపోయింది71.నావ ఎప్పటకీ తిరిగిరాలేదు72.పొలిమేరదాటి వెళ్ళిపోయిందిEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "మా పసలపూడి కథలు [Ma Pasalapudi Kadhalu]":


zasilatelstvi.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us