30 นักประดิษฐ์ กับชีวิตนอกกรอบ Jeremy Coller

ISBN:

Published:

304 pages


Description

30 นักประดิษฐ์ กับชีวิตนอกกรอบ  by  Jeremy Coller

30 นักประดิษฐ์ กับชีวิตนอกกรอบ by Jeremy Coller
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 304 pages | ISBN: | 9.79 Mb

เรืองราวชีวิตของผูคิดคนสรางสรรคสิงประดิษฐ 30 คน ผลงานของพวกเขาและเธอเปลียนแปลงโลกทำใหเรามีชีวิตทีสุขสบายขึนและปลอดภัยขึนอยางทีเปนอยูทุกวันนี ผูเขียนเลาประวัติของนักประดิษฐแตละคน ทีมาและแรงบันดาลใจทีนำไปสูการคิดคนตางๆ อุปสรรคและความยากลำบากMoreเรื่องราวชีวิตของผู้คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 30 คน ผลงานของพวกเขาและเธอเปลี่ยนแปลงโลกทำให้เรามีชีวิตที่สุขสบายขึ้นและปลอดภัยขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ผู้เขียนเล่าประวัติของนักประดิษฐ์แต่ละคน ที่มาและแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การคิดค้นต่างๆ อุปสรรคและความยากลำบาก รวมถึงปัญหาที่ต้องขบคิดกว่าความคิดปฏิวัติโลกของแต่ละคนจะประสบความสำเร็จออกมาเป็นผลงานที่เราใช้กันอยู่จนชินตาทุกวันนี้ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเน้นพฤติกรรมแปลกๆ ไม่เหมือนใครของนักประดิษฐ์แต่ละคน ซึ่งแม้มองเผินๆจะดูเหมือนเพี้ยนหลุดโลกของคนที่คิดหรือทำอะไรไม่เหมือนคนอื่น แต่เมื่อดูไปแล้วจะพบว่าวิธีคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมือนใครเหล่านี้คือที่มาของความสำเร็จ เช่น โทมัส เอลวา เอดิสัน ผู้ประดิษฐ์หลอดไฟ แม้จะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังเพียรพยายามค้นคว้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจนกว่าจะค้นพบวิธีที่ใช้การได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์คิดค้นแล้วจะประสบความสำเร็จในทางธุรกิจด้วยเสมอไป บางคนถูกโกงจนขาดทุน บางคนถูกหุ้นส่วนหักหลัง บางคนก็ไม่มีใครเห็นความสำคัญของผลงาน บางคนมีปัญหาในการจดสิทธิบัตรทำให้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของผลงานหายไปต่อหน้าต่อตา เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนภาพร่างให้ผู้อ่านได้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของมนุษย์ที่ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ในขณะเดียวกันEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "30 นักประดิษฐ์ กับชีวิตนอกกรอบ":


zasilatelstvi.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us